Timring Sogns Borgerforening, stiftet 1943

Timring Sogns Borgerforenings 50-års Jubilæumsskrift, skrevet af Hartvig Sørensen i 1993, beskriver meget godt borgerforeningens forskellige funktioner gennem tiden:

 

"Genoptryk" af Jubilæums-skrift fra 1993

 

I 1943 opstod Timring Kirkebys Borgerforening Timring Sogns Borgerforening.

Midt i travlheden op til 50 års jubilæet vil det være passende, om vi lader tankerne gå tilbage til tiden og vilkårene for Borgerforeningens tilblivelse i 1943.

Efter besøg hos og samtaler med initiativtagerne til oprettelse af Kirkebyens Borgerforening, nemlig fhv. vognmand Søren Søndergård, der også blev foreningens første formand. Så kan her gengives et datidens bybillede af Timring..

I dag er der i byen ca. 600 indbyggere og i oplandet 650, i alt i Timring distriktet 1250 indbyggere. Dette til sammenligning med for 50 år og endnu længere siden. Da boede der i Timring kommune ca. 1360 indbyggere. Heraf nok de 1100 i landområdet, og kun 260 i byen.

Trods byens lidenhed så var der hver dag et pulserende liv og travlhed i det lille samfund, idet man dengang foretog sine indkøb af enhver art i hjembyen. Om formiddagen kom 9 hestetrukne mælkevogne ind til mejeriet. Mælkekuskene fungerede ofte som budbringere fra egnens gårde og ind til forretningerne, ligesom de også bragte vare med hjem til gårdene fra byens handlende. Alle levede i bedste forståelse imellem hinanden, og forstod afhængighedsforholdet land og by imellem.

Søren Søndergård opremser datidens mange forretninger og kultursteder i byen. Og det bliver, som følger:

Andelsmejeri - købmand - brugsforening - korn og foderstof - smed - tømrer - murer - skomager - manufakturforretning - barbersalon - slagterforretning - bagerforretning - cykelhandler - mælkeudsalg - telefoncentral - posthus - el-lavspændingsværk - hestevognmand - lillebilvognmand - lastbilvognmand. Derudover egnens største arbejdsplads nemlig Møltrup Teglværk. Endvidere kan nævnes forsamlingshus - missionshus - lilleskolen i vest byen (1. - 3. klasse) - hovedskolen (nuværende børnehave) (4. - 7. klasse), hvor børnene gik i skole hver anden dag i 7 år. Til sidst vor gamle kirke, der igennem generationer har samlet sognets folk.


Således formede hverdagen for Timringboerne sig på vanlig vis uden større ændringer fra år til år.

Men i 1943 (midt under besættelsestiden) modnedes tanken om oprettelse af en borgerforening for kirkebyen, idet der kunne skelnes fremtidsopgaver, der bedst kunne løses i et fællesskab. Her skal nævnes: I byen var der ingen dagrenovation. Husstandenes miljøforanstaltninger klaredes ved, at de fleste ejendomme i byen i baggårdene havde en askemødding, hvori der foruden asken fra komfur og kakkelovn også kom alskens ting, lige fra glasskår til tømning af lokumspande. Askemøddingen tømtes almindeligvis 1 - 2 gange årlig - UHA!

Der blev nedsat et 5-mands udvalg for opstart og udarbejdelse af vedtægter for en borgerforening for kirkebyen. Udvalget kom til at bestå af mejeribestyrer Anton Olesen, købmand Gotfred Pedersen, foderstofuddeler Johan Danstrup, vognmand Søren Søndergård samt byens altmuligmand Valdemar Jensen (Valle).

Udvalget gik straks i gang med opgaven, hvorefter der afholdtes stiftende generalforsamling den 2. august 1943 med 37 medlemmer, foreningens første bestyrelse kom til at bestå af det tidligere nedsatte udvalg med Søren Søndergård som formand.

Jeg har gennemlæst den første protokol gennem 50 år, hvis indhold tydeligt fortæller os, at 50 års jubilarens barndom og opvækst var en helt anden verden end det så velfungerende tryghedssamfund, vi i nutiden lever i. Efterfølgende gengives et udsnit af de protokolførte beslutninger og tiltag, borgerforeningen har virket for.

9.8.1943 Første bestyrelsesmøde. Der rettes henvendelse til Timring sogneråd om opstilling af vejviser i byen. Derudover vedtoges at søge etableret dagrenovation i byen.

17.8.1943 Andet bestyrelses møde. Hestevognmand Mikkel Sørensen begynder at køre dagrenovation. 10 + 15 kr. pr. husstand årligt. Henvendelse til kommunen om etablering af sportsplads på Danstrups ejendom.

22.10.1943 Tredje bestyrelsesmøde. Henvendelse fra menighedsrådet om støtte til køb af Sognefri til brug for opførelse af ligkapel.

6.11.1943 fjerde bestyrelsesmøde. Der rettes henvendelse til Vildbjerg Bank om ar få oprettet en filial i Timring.


I 1945 Borgerforeningen indbyder alle sportsinteresserede til møde i forsamlingshuset, for afgørelse om køb af areal til sportsplads. Der blev enighed om, at arealet syd for skolen var bedst. Sagen blev foreløbig henlagt.

I 1946 Det blev besluttet at opsætte 9 gadeblus.

I 1950 Medlemskontingent sættes op fra 2 til 3 kr. pr. husstand. Kommunen giver 200 kr. i bidrag til gadebelysning. Transformatorforeningen skænker 3 gadeblus. Der afholdes andespil.

I 1953 Vognmand Tranekjær overdrages dagrenovation til en årlig pris af 1625 kr. Kommunen yder 25 kr. til gadelys. Der holdes juletræ i forsamlingshuset for medlemmer med husstand.

I 1965 Forhandling med sognerådet om økonomisk bidrag til renovering af gadebelysning. Kommunen indvilger i at yde 50%. Tidligere indsamlede frivillige bidrag hertil kr. 2500 samt overskud fra gavespil kr. 1700, i alt 4200 kr. indgik i sagen.

I 1969 Der afholdes krydsild-møde med sognerådet. Debat om nedlæggelse af forsamlingshus, nyt sogneråd, opsætning af husnumre, vejnavne.

I 1971 Borgerforeningen anbefaler den af kommunen forelagte planskitse for anlæg af torv på den gamle præstegårdsplads.

I 1977 Borger møde i skolen. Stillingtagen til halbyggeri i Timring samt om der til efterårets kommunalvalg skal lokal borgerliste eller politisk opstilling. Der var stort fleretal for forsat lokal borgerliste, ligesom der var god stemning for opførelse af en idrætshal. Der opsættes juletræ på det nye torv. Der etableres legeplads ved Fulsangvej.

I 1978 Borgerforeningen udgiver kvartalsblad, der husstandsomdeles.

I 1982 Medlemstallet er nu oppe på 313, kontingent 15 kr.


I 1983 40 års jubilæum markeres med torvedag. Gratis kaffe og rundstykker (købmanden og bageren var givere). Om aftenen fællesspisning og dans i Mejerigården. Der var stor tilslutning.

I 1986 Den nye flagallé indvies i anledningen af konfirmationssøndag. Takket være en gave på 30 stk. flag skænket af firmaet Birk Poulsen.

Efterfølgende år har borgerforeningen forsat med de traditionelle torvedage. Altid med stor tilstrømning af et trofast publikum, der nyder morgenkaffen med rundstykker i de rare omgivelser. Efterhånden med varierende program med boder og musikunderholdning.

Igennem borgerforeningens 50 års virke har virkelig mange af yens borgere siddet i bestyrelsen. Formandsposten har gennem årene været besat af 17 medlemmer. Heraf nævnes især 3, der har ydet en virkelig stor arbejdsindsats:

Foreningens første formand Søren Søndergård med 4 år.
Dernæst Jens Chr. Nielsen (gennem 2 perioder) med 13 år.
Sender trådte Knud Vestergård til med 9 år.
De øvrige formænd har beklædt posten i 1 - 3 år.

Fælles for alle, der gennem årene har været med i bestyrelsen, er, at der er ydet en god og ærefuld indsats til gavn for sognets borgere.


Sluttelig medgives de bedste ønsker for en stabil og udbytterig fremtid for Timring Sogns Borgerforeningen.

Redigeret af Hartvig Sørensen