Vedtægter

Foreningen.
Aktiv Timring

VEDTÆGTER FOR AKTIV TIMRING

 

§ 1: NAVN OG HJEMSTED.

Foreningens navn er Aktiv Timring, med hjemsted i Timring/Tiphede Sogne, Herning Kommune.

Foreningen kan i sportsturneringer kaldes Timring.

Foreningens adresse er: Fuglsangsvej 15, 7480 Vildbjerg.

Foreningen er stiftet d. 26.10.2016

 

§ 2: FORMÅL.

Foreningens formål er at skabe kulturelle og idrætslige aktiviteter for dermed at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund. Derudover vil foreningen varetage sognenes interesser over for kommunen og andre instanser.

 

§ 3: TILHØRSFORHOLD.

Foreningen er en selvstændig forening, som kan søge om optagelse i relevant forbund.

 

§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION.

1. Som medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter.

2. Som medlem registreres man først når medlemskontingentet er betalt.

3. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet desuden krav på at blive hørt og krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5: ARBEJDSOMRÅDE.

Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som hovedbestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.

 

§ 6: LEDELSE.

Foreningens daglige drift varetages af hovedbestyrelsen, som består af 5 personer. Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og er på valg skiftevis, idet 2 medlemmer er på valg ulige år og 3 medlemmer på lige år.

Hvis der sker frafald i hovedbestyrelsen, skal hovedbestyrelsen selv finde en afløser, som kan varetage posten indtil næste generalforsamling. 

På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.

 

§ 7: UNDERUDVALG.

Hovedbestyrelsen kan oprette underudvalg og fastsætte disses kompetence. Underudvalgenes dispositioner sker under hovedbestyrelsens ansvar.

Underudvalgene er budgetansvarlige ud fra hovedbestyrelsens godkendte budget.

Underudvalgene har pligt til at holde hovedbestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret og pligt til at deltage i møder med hovedbestyrelsen, når dette ønskes.

 

§ 8: KONTINGENT.

Foreningens grundkontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Aktivitetskontingenter fastsættes af de respektive underudvalg i forbindelse med opstart af aktivitetssæsonen og godkendes af hovedbestyrelsen.

 

§ 9: MEDLEMSFORHOLD.

Foreningens hovedbestyrelse, underudvalg og medlemmer hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 10: GENERALFORSAMLING.

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel via mail til alle medlemmer, opslag på skole, børnehave, hal og torvets infotavle samt opslag på hjemmeside og facebook.

 

2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 

 

3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage, samt forældre til medlemmer under 15 år har stemmeret. Som Trænere, ledere og underudvalgsmedlemmer er stemmeberettiget.

 

4. Valgbar til hovedbestyrelsen er enhver, der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod sin vilje.

 

5. Hovedbestyrelsen skal fremlægge forslag til sammensætning af hovedbestyrelsenfor det kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat fald skal der gennemføres valg med opstillings runde og efterfølgende valg. Alle forslag og valg skal være skriftlige hvis blot èn ønsker det. Hovedbestyrelsens forslag skal være offentlig gjort.

 

6. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg skal være på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.

 

7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.

 

8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 11: DAGSORDEN.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1.    Valg af dirigent.

2.    Aflæggelse af hovedbestyrelsen beretning og vision for fremtiden.

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab og fastlæggelse af kommende års kontingent.

4.    Behandling af indkomne forslag.

5.    Valg af henholdsvis 2 eller 3 medlemmer til hovedbestyrelsen.

6.    Valg af revisorer.

7.    Eventuelt.

 

§ 12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af hovedbestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

§ 13: ANSVAR.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren. Dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån skal beslutningen godkendes på generalforsamlingen og underskrives af den samlede hovedbestyrelse.

 

§ 14: LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele hovedbestyrelsen være til stede.

Vedtagelse i hovedbestyrelsenkræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

 

§ 15: REGNSKABSÅR.

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Formanden for økonomiafdelingen er ansvarlig for foreningens regnskab.

Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på generalforsamlingen.

 

§ 16: OPLØSNING

1. Foreningen kan kun opløses på en, i dette øjemed særligt, indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

2. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilket almennyttigt formål i Herning Kommune foreningens eventuelle formue skal tilgå.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling

Onsdag den 31/1 2018