Vedtægter

Foreningen.
Aktiv Timring
VEDTÆGTER FOR AKTIV TIMRING

§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Aktiv Timring, med hjemsted i Timring/Tiphede Sogne, Herning Kommune.
Foreningen kan i sportsturneringer kaldes Timring.
Foreningens adresse er: Fuglsangsvej 15, 7480 Vildbjerg.
Foreningen er stiftet d. 26.10.2016

§ 2: FORMÅL.
Foreningens formål er at skabe kulturelle og idrætslige aktiviteter for dermed at udvikle
medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale
samfund. Derudover vil foreningen varetage sognenes interesser over for kommunen og andre
instanser.

§ 3: TILHØRSFORHOLD.
Foreningen er en selvstændig forening, som kan søge om optagelse i relevant forbund.

§ 4: MEDLEMSSKAB OG EKSKLUSION.
1. Som medlemmer kan optages alle der vedkender sig disse vedtægter.
2. Som medlem registreres man først når medlemskontingentet er betalt.
3. Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade
for foreningen eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om
udelukkelse har medlemmet desuden krav på at blive hørt og krav på, at sagen afgøres på
førstkommende generalforsamling.

§ 5: ARBEJDSOMRÅDE.
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som hovedbestyrelsen vurderer, der er behov for
i henhold til formålsparagraffen.

§ 6: LEDELSE.
Foreningens daglige drift varetages af hovedbestyrelsen, som består af 5 personer.
Hovedbestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og er på valg skiftevis, idet 2
medlemmer er på valg ulige år og 3 medlemmer på lige år.
Hvis der sker frafald i hovedbestyrelsen, skal hovedbestyrelsen selv finde en afløser, som kan
varetage posten indtil næste generalforsamling.
På generalforsamlingen vælges desuden 2 revisorer. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.

§ 7: UNDERUDVALG.
Hovedbestyrelsen kan oprette underudvalg og fastsætte disses kompetence. Underudvalgenes
dispositioner sker under hovedbestyrelsens ansvar.
Underudvalgene er budgetansvarlige ud fra hovedbestyrelsens godkendte budget.
Underudvalgene har pligt til at holde hovedbestyrelsen orienteret om arbejdet i udvalgene, samt ret
og pligt til at deltage i møder med hovedbestyrelsen, når dette ønskes.

§ 8: KONTINGENT.
Foreningens grundkontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Aktivitetskontingenter
fastsættes af de respektive underudvalg i forbindelse med opstart af aktivitetssæsonen og godkendes
af hovedbestyrelsen.

§ 9: MEDLEMSFORHOLD.
Foreningens hovedbestyrelse, underudvalg og medlemmer hæfter IKKE personligt for de af
foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover
kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen
art.

§ 10: GENERALFORSAMLING.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af
februar måned.
Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel via mail til alle medlemmer,
opslag på skole, børnehave, hal og torvets infotavle samt opslag på hjemmeside og facebook.
2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen i hænde
senest 8 dage før.
3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere
end 10 dage, samt forældre til medlemmer under 15 år har stemmeret. Som Trænere, ledere og
underudvalgsmedlemmer er stemmeberettiget.
4. Valgbar til hovedbestyrelsen er enhver, der kan vedgå sig disse vedtægter. Ingen kan vælges mod
sin vilje.
5. Hovedbestyrelsen skal fremlægge forslag til sammensætning af hovedbestyrelsen for det
kommende år, samt forslag til revisorer. Forslaget skal til afstemning og opnå 2/3 flertal, i modsat
fald skal der gennemføres valg med opstillings runde og efterfølgende valg. Alle forslag og valg
skal være skriftlige hvis blot èn ønsker det. Hovedbestyrelsens forslag skal være offentliggjort. I
tilfælde af, at der ikke er fundet et medlem til bestyrelsen på generalforsamlingen, har
hovedbestyrelsen 30 dage til selv at finde et medlem. Er dette ikke sket efter 30 dage, skal der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
6. Beretninger og visioner for de enkelte aktivitetsudvalg skal være på foreningens hjemmeside
senest 8 dage før generalforsamlingen og kan drøftes på generalforsamlingen.
7. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen). Ved
udelukkelse af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter, kræves mindst 2/3 af de afgivne
gyldige stemmer for forslaget. Navneændring skal yderligere godkendes på en efterfølgende
ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.
8. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 11: DAGSORDEN.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af hovedbestyrelsen beretning og vision for fremtiden.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og fastlæggelse af kommende års kontingent.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af henholdsvis 2 eller 3 medlemmer til hovedbestyrelsen.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.

§ 12: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af hovedbestyrelsen finder det
fornødent, samt når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt
krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og
den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§ 13: ANSVAR.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren. Dog ved køb, salg eller pantsætning
af fast ejendom samt ved optagelse af lån skal beslutningen godkendes på generalforsamlingen og
underskrives af den samlede hovedbestyrelse.

§ 14: LEDERGRUPPENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved økonomiske
beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele hovedbestyrelsen være
til stede.
Vedtagelse i hovedbestyrelsenkræver, at over halvdelen af medlemmerne stemmer herfor.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

§ 15: REGNSKABSÅR.
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.
Formanden for økonomiafdelingen er ansvarlig for foreningens regnskab.
Revision foretages mindst 1 gang årligt. Regnskabet fremlægges i revideret stand på
generalforsamlingen.

§ 16: OPLØSNING
1. Foreningen kan kun opløses på en, i dette øjemed særligt, indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er
beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med
ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
2. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilket almennyttigt formål i
Herning Kommune foreningens eventuelle formue skal tilgå.
Vedtaget på ordinær generalforsamling
Onsdag den 1/2 2023